recht en links

Recht en links

Inschrijving bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Om als advocaat te mogen werken moet een jurist zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Een jurist is iemand die is afgestudeerd aan de universiteit bij de opleiding Rechten / Rechtsgeleerdheid. Na die opleiding moet er nog een beroepsopleiding gevolgd worden via de Nederlandse Orde van Advocaten, waarna de jurist zich advocaat mag noemen.

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt eisen waaraan een advocaat moet voldoen. Onder andere om de kwaliteit van de belangenbehartiging te waarborgen. Dit alles ter bescherming van de rechtspositie van de cliënt.

Mr. Zwolle werkt vanuit haar eigen eenmanszaak “Advocatenkantoor G.J. Zwolle” als advocaat. Een cliënt sluit dan ook met haar een overeenkomst van opdracht. In overleg met de cliënt behartigt mr. Zwolle de belangen. Om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen volgt mr. G.J. Zwolle jaarlijks cursussen, waarbij zij voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan gestelde eisen. Zo worden er minimaal 20 studiepunten gehaald en wordt er daarnaast intervisie gevolgd en gegeven. Mr. Zwolle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dat geregistreerde rechtsgebied.

Mocht onverhoopt de belangenbehartiging toch niet naar verwachting zijn dan is er een kantoorklachtenregeling.

Mr. Zwolle is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In geval van nood, waarbij mr. G.J. Zwolle niet zelf in staat is de belangen van de cliënt te behartigen, is er een afspraak over waarneming van de belangen van cliënten gesloten met een andere advocaat, mr. W.J.A. van Es in Steenwijk, die de belangenbehartiging in geval van nood zal overnemen. Mocht dit wegens tegenstrijdige belangen of anderszins niet mogelijk/wenselijk zijn dan wordt er een andere waarnemer geregeld in overleg met de cliënt.

Ook de waarneming is meeverzekerd bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Sinds 21 maart 2022 heeft Advocatenkantoor mr. Zwolle geen Stichting Derdengelden meer. Als er gelden voor derden gestort moeten worden op een andere rekening dan die van cliënt dan kan hiervoor dus geen gebruik gemaakt worden van een derdenrekening van de advocaat, omdat mr. Zwolle daar niet meer over beschikt. Dit is conform de regeling van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten kunt u kijken op de website.

 

Raad voor Rechtsbijstand

Zoals onder het tabblad “kosten” al is genoemd op deze website, stelt de Raad voor Rechtsbijstand voorwaarden aan het in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp. Wilt u daar meer over lezen dan kunt u kijken op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtspraak

Omdat het niet altijd mogelijk is om juridische problemen in onderling overleg op te lossen, worden er ook procedures gevoerd. Als procedures gevoerd moeten worden valt dit onder de rechtspraak. Als u meer wilt weten over de gang van zaken bij verschillende procedures, over uitspraken en over de organisatie van de rechtspraak dan kunt u kijken op de website van de rechtspraak in Nederland: www.rechtspraak.nl.