Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening van het advocatenkantoor G.J. Zwolle, gevestigd en kantoorhoudende te Steenwijk. Advocatenkantoor G.J. Zwolle is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De eenmanszaak: de eenmanszaak Advocatenkantoor G.J. Zwolle, gevestigd te Steenwijk.
  • Cliënt: de contractspartij van de eenmanszaak.
  • Het kantoor: de eenmanszaak en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de als lid van de eenmanszaak of op basis van een arbeids-, uitzend- of volontairsovereenkomst aan de maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden.
  • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins), exclusief verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting als in artikel 1.5, 1.6 en 1.7 bedoeld, die de eenmanszaak voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
  • Verschotten: de kosten die de eenmanszaak in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
  • Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
  • Omzetbelasting: de belasting (BTW) die de eenmanszaak verplicht is in rekening te brengen over het honorarium en de kantoorkosten.

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die aan de eenmanszaak worden verstrekt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst tot opdracht uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.2   De algemene voorwaarden zijn aanvullend en voor zover verenigbaar van toepassing op opdrachten in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtshulp.

Artikel 3  Overeenkomst van opdracht

3.1   Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door de eenmanszaak is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan de eenmanszaak slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

3.2   De cliënt stemt er mee in dat de eenmanszaak de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4  Declaratie

4.1   Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2   Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, periodiek in rekening worden gebracht.

4.3   De eenmanszaak is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt, naar keuze van de eenmanszaak, verrekend met tussentijdse declaraties of de eindafrekening van de opdracht.

4.4   In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

Artikel 5  Betaling

5.1   Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de eenmanszaak gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

5.2   Betaling van declaraties van de eenmanszaak dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en minimaal € 500,-, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

5.3   Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is de eenmanszaak gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 6  Aansprakelijkheid

6.1   De aansprakelijkheid van de eenmanszaak jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door de eenmanszaak, met inachtneming van de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten, afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijk eigen risico.

6.2   Bij het inschakelen van derden (waaronder procureurs, deurwaarders, accountants, adviseurs of dienstverleners) door de eenmanszaak, zal de eenmanszaak steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

6.3   De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de eenmanszaak aansprakelijk is voor fouten van door de eenmanszaak ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door de eenmanszaak bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6.4   De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de eenmanszaak en/of haar ondergeschikten.

6.5   Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk gemotiveerd zijn ingediend bij Advocatenkantoor G.J. Zwolle binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraak baseert.

Artikel 7  Geschillen

7.1   Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2   Indien u klachten heeft over de werkwijze, kwaliteit en/of declaraties kunt u deze indienen bij de klachtenfunctionaris die klacht intern afhandelt.

7.3   Indien de interne klachtafhandeling niet tot een oplossing leidt kan het geschil aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Artikel 8  Deponering

8.1   Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Advocatenkantoor G.J. Zwolle.